Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Tiện ích Tìm bài viết theo ngày

Có nhiều cách để tìm bài viết trên một blogspot, chẳng hạn như tìm bằng từ khóa trên công cụ tìm kiếm, tìm bài viết tại trang lưu trữ, tìm theo nhãn, tìm bài viết theo ngày tháng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tiện ích Tìm bài viết theo ngày, một tiện ích cũng rất cần thiết cho blogspot. Bạn có thể xem Demo bên dưới.
Tìm bài viết theo ngày   

Để cài đặt tiện ích này, bạn hãy thực hiện như sau.
Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML. Đặt đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>.

<style type="text/css">
#findXdate {
background-color: #243240;
border: 1px solid #4D5B68;
margin: 0 auto;
padding: 5px 0 10px;
text-align: center;
width: 250px;
}
#findXdate span {
color: #FFFFFF;
display:block;
margin-bottom: 5px;
}
#findXdate select {
background-color: #CCC;
border: 2px solid #8D9BA8;
color: #000;
font-size: 11px;
width: 60px;
}
#findXdate input {
background-color: #CCC;
border: 2px solid #8D9BA8;
color: #000;
cursor: pointer;
font-size: 10px;
font-weight: bold;
}
</style>

<script type="text/javascript">
home_page = "http://tranphucminh.blogspot.com/";
timezone = "+07:00";
function submitdate(){
year = document.selectdate.year.options[document.selectdate.year.selectedIndex].value;month = document.selectdate.month.options[document.selectdate.month.selectedIndex].value;day = document.selectdate.day.options[document.selectdate.day.selectedIndex].value;tmax = year+"-"+month+"-"+day+"T23:59:59"+timezone;
tmin = year+"-"+month+"-"+day+"T00:00:00"+timezone;
tlink = home_page+"search?updated-max="+encodeURIComponent(tmax)+"&updated-min="+encodeURIComponent(tmin)+"&max-results=20";
if(year=="" || month=="" || day=="") {
alert("Vui lòng chọn ngày chính xác!"); return false;
} else {
self.location.href=tlink;
}
}
</script>

Trong đoạn code trên, bạn cần thay huynh-nhat-ha bằng tên blogspot của bạn, lưu ý timezone tại Việt Nam chọn là +07:00.

Lưu Template.

Bước 2. Vào Page Elements, thêm một tiện ích HTML/Javascript và đặt đoạn code sau đây vào phần nội dung tiện ích.

<form id="findXdate" name="selectdate"><span>Tìm bài viết theo ngày</span>
<select name="day"><option value="" selected="selected">Ngày</option><option value="01">1</option><option value="02">2</option><option value="03">3</option><option value="04">4</option><option value="05">5</option><option value="06">6</option><option value="07">7</option><option value="08">8</option><option value="09">9</option><option value="10">10</option><option value="11">11</option><option value="12">12</option><option value="13">13</option><option value="14">14</option><option value="15">15</option><option value="16">16</option><option value="17">17</option><option value="18">18</option><option value="19">19</option><option value="20">20</option><option value="21">21</option><option value="22">22</option><option value="23">23</option><option value="24">24</option><option value="25">25</option><option value="26">26</option><option value="27">27</option><option value="28">28</option><option value="29">29</option><option value="30">30</option><option value="31">31</option></select> <select name="month"><option value="" selected="selected">Tháng</option><option value="01">01</option><option value="02">02</option><option value="03">03</option><option value="04">04</option><option value="05">05</option><option value="06">06</option><option value="07">07</option><option value="08">08</option><option value="09">09</option><option value="10">10</option><option value="11">11</option><option value="12">12</option></select> <select name="year"><option value="" selected="selected">Năm</option><option value="2010">2010</option><option value="2011">2011</option></select> <input type="button" onclick="submitdate()" value="TÌM"/></form>
Theo Blog Huynh-nhat-ha

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top