Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/19/2011


Menu dạng cây thư mục là một kiểu menu cổ điển. Menu dạng cây thư mục có thể được thiết kế bằng phần mềm Flash Menu. Tuy nhiên quá trình thực hiện khá phức tạp. 

Với sự hỗ trợ của Tree Menu Script do Dynamic Drive phát triển, kiểu menu này biến bất kỳ một danh mục liên kết UL thành một cây thư mục có thể thu hẹp hoặc mở rộng.

DEMO

Để thực hiện kiểu Menu này, bạn hãy xem Demo, sau đó cài đặt theo các bước sau đây:

Bước 1. Đặt đoạn code sau đây vào trước thẻ </head>.

<script type="text/javascript" src="http://yourjavascript.com/12503401210/simpletreemenu.js">

/***********************************************
* Simple Tree Menu- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/
</script>

Bước 2. Đặt đoạn code sau đây vào trước thẻ </head>, ngay sau code ở Bước 1. 

<style type="text/css">
.treeview ul{ /*CSS for Simple Tree Menu*/
margin: 0;
padding: 0;
}
.treeview li{ /*Style for LI elements in general (excludes an LI that contains sub lists)*/
background: white url(http://1.bp.blogspot.com/-OdYhoveUcos/Touqd0ida_I/AAAAAAAAAHE/eSVxZI-Cazw/s1600/list.gif) no-repeat left center;
list-style-type: none;
padding-left: 22px;
margin-bottom: 3px;
}
.treeview li.submenu{ /* Style for LI that contains sub lists (other ULs). */
background: white url(http://2.bp.blogspot.com/-LnJAynSwZco/TouqdpTkwUI/AAAAAAAAAHA/MAFR9KoHev0/s1600/closed.gif) no-repeat left 1px;
cursor: hand !important;
cursor: pointer !important;
}
.treeview li.submenu ul{ /*Style for ULs that are children of LIs (submenu) */
display: none; /*Hide them by default. Don't delete. */
}
.treeview .submenu ul li{ /*Style for LIs of ULs that are children of LIs (submenu) */
cursor: default;
}
</style>

Bước 3. Trong phần thân trang web, sau thẻ <body>, thiết lập cấu trúc HTML như sau.

<a href="javascript:ddtreemenu.flatten('treemenu1', 'expand')">Mở rộng</a> | <a href="javascript:ddtreemenu.flatten('treemenu1', 'contact')">Thu hẹp</a>

<ul id="treemenu1" class="treeview">
<li>Folder 1
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>
</ul>
</li>
<li>Folder 2
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 2.2</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 2.3</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 2.4</a></li>
</ul>
</li>
<li>Folder 3
<ul>
<li>Sub Item 3.1</li>
<li>Folder 3.1
<ul rel="open">
<li>Sub Item 3.1.1</li>
<li>Sub Item 3.1.2</li>
<li>Folder 3.1.1
<ul>
<li>Sub item 3.1.1.1</li>
<li>Sub item 3.1.1.2</li>
<li>Sub item 3.1.1.3</li>
<li>Sub item 3.1.1.4</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>

<li>Item 4</li>
</ul>

<script type="text/javascript"> 
ddtreemenu.createTree("treemenu1", true) // nếu bạn muốn khi load trang, menu ở dạng thu gọn thì thay TRUE thành FALSE
</script>

Chú ý trong đoạn code trên, thuộc tính rel="open" có chức năng xác định các sublist được mở rộng mặc định khi load trang web. 

Kiểu menu này có thể cài đặt cho Blogger khá dễ dàng tương tự cách cài đặt đối với website thông thường ở trên. 

Bạn có thể xem thêm ở trang giới thiệu của Dynamic Drive.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top