Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Tạo dòng chữ trên thanh tiêu đề với hiệu ứng động


Kiểu 1:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var message = new Array() // leave this as is
message[0] = "Blog thông tin tổng hợp";
message[1] = "Hoàng Nguyên Luật - THPT Trần Văn Dư";
message[2] = "Hãy truy cập để có nhiều thông tin bổ ích cho cuộc sống";
message[3] = "Mọi chi tiết xin liên hệ mail: hoangnguyenluat1x1@gmail.com";
message[4] = "Phương châm tạo blog này của mình để phục vụ công việc, không thương mại hoá";
message[5] = "Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc";
var reps = 1
var speed = 250
var p=message.length;
var T="";
var C=0;
var mC=0;
var s=0;
var sT=null;
if(reps<1)reps=1;
function doTheThing(){
T=message[mC];
A();}
function A(){
s++
if(s>9){s=1}
if(s==1){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(s==2){document.title='--((--((-'+T+'-))--))--'}
if(s==3){document.title='-((--((--'+T+'--))--))-'}
if(s==4){document.title='((--((---'+T+'---))--))'}
if(s==5){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(s==6){document.title='--((--((-'+T+'-))--))--'}
if(s==7){document.title='-((--((--'+T+'--))--))-'}
if(s==8){document.title='((--((--['+T+']--))--))'}
if(s==9){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(C<(8*reps)){
sT=setTimeout("A()",speed);
C++
}else{
C=0;
s=0;
mC++
if(mC>p-1)mC=0;
sT=null;
doTheThing();}}
doTheThing();
//]]>
</script>

Kiểu 2:
<script language="javascript">
tb5_messages = new tb5_makeArray(6);
tb5_messages[0] = "Blog thông tin tổng hợp";
tb5_messages[1] = "Hoàng Nguyên Luật - THPT Trần Văn Dư";
tb5_messages[2] = "Hãy truy cập để có nhiều thông tin bổ ích cho cuộc sống";
tb5_messages[3] = "Mọi chi tiết xin liên hệ mail: hoangnguyenluat1x1@gmail.com";
tb5_messages[4] = "Phương châm tạo blog này của mình để phục vụ công việc, không thương mại hoá";
tb5_messages[5] = "Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc";
tb5_rptType = 'infinite';
tb5_rptNbr = 10;
tb5_speed = 55; //tốc độ hiển thị (số càng lớn sẽ càng chậm)
tb5_delay = 2000; //thời gian chuyển sang dòng text khác
var tb5_counter=1;
var tb5_currMsg=0;
var tb5_stsmsg="";
function tb5_makeArray(n){
this.length = n;
return this.length;
}
function tb5_shuffle(arr){
var k;
for (i=0; i<arr.length; i++){
k = Math.round(Math.random() * (arr.length - i - 1)) + i;
temp = arr[i];arr[i]=arr[k];arr[k]=temp;
}
return arr;
}
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){
tb5_arr[i] = i;
tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
function tb5_init(n){
var k;
if (n == tb5_arr.length){
if (tb5_currMsg == tb5_messages.length-1){
if ((tb5_rptType == 'finite') && (tb5_counter==tb5_rptNbr)){
clearTimeout(tb5_timerID);
return;
}
tb5_counter++;
tb5_currMsg=0;
}
else{
tb5_currMsg++;
}
n=0;
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){
tb5_arr[i] = i;
tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
tb5_sp=tb5_delay;
}
else{
tb5_sp=tb5_speed;
k = tb5_arr[n];
tb5_sts[k] = tb5_messages[tb5_currMsg].charAt(k);
tb5_stsmsg = "";
for (var i=0; i<tb5_sts.length; i++)
tb5_stsmsg += tb5_sts[i];
document.title = tb5_stsmsg;
n++;
}
tb5_timerID = setTimeout("tb5_init("+n+")", tb5_sp);
}
function tb5_randomizetitle(){
tb5_init(0);
}
tb5_randomizetitle();</script>
Các bạn nên thay phần chữ của mình cho phù hợp
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top