Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/19/2011

Một kiểu phân trang đẹp cho blogspot


Hiện nay trên cộng đồng Blogger có khá nhiều kiểu phân trang khác nhau cho blogspot. Mỗi kiểu đều có nét đẹp và ưu điểm riêng cho nên bạn cần lựa chọn kiểu nào phù hợp nhất để cài đặt cho blog của mình. Bạn có thể dùng từ khóa “phan trang” để tìm trên blog này một số kiểu phân trang cho blogspot.

Script cho các kiểu phân trang dường như có những điểm na ná giống và cách cài đặt cũng vậy. Ở đây Bloggerism xin giới thiệu một kiểu phân trang cũng khá đẹp. 

Xem Demo.

Để cài đặt kiểu phân trang này, bạn hãy thực hiện như sau.

Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML, chọn Expand Widget Templates.

Đặt đoạn code dưới đây vào trước dòng ]]></b:skin>.

.showpageOf{background:#006666;margin-right:3px;padding:4px 7px;color:#FFF;text-shadow:1px 1px 1px #000;font-size:13px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px}
.showpagePoint{background:#FFF;border:1px solid #006666;margin:0 3px;padding:3px 6px;color:#006666;text-shadow:1px 1px 1px #7F7F7F;font-size:13px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px}
.showpageNum a,.showpageNum a:visited{background:#006666;margin:0 3px;padding:4px 7px;color:#FFF;text-shadow:1px 1px 1px #000;font-size:13px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px}
.showpageNum a:hover,.showpageNum a:active{background:#FFF;border:1px solid #006666;padding:3px 6px;color:#006666;text-shadow:1px 1px 1px #7F7F7F;text-decoration:none}

Bước 2. Đặt đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>.

<script type='text/javascript'>var home_page=&quot;/&quot;;
urlactivepage=location.href;postperpage=7;
numshowpage=5;
upPageWord=&#39;Prev&#39;;
downPageWord=&#39;Next&#39;;
</script>
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[
var nopage;var jenis;var first;var lblname1;PageNavi();function loophalaman(a){var e="";nomerkiri=parseInt(numshowpage/2);if(nomerkiri==numshowpage-nomerkiri){numshowpage=nomerkiri*2+1}mulai=first-nomerkiri;if(mulai<1){mulai=1}last=parseInt(a/postperpage)+1;if(last-1==a/postperpage){last=last-1}akhir=mulai+numshowpage-1;if(akhir>last){akhir=last}e+="<span class='showpageOf'>Page"+first+"/"+last+"</span>";var g=parseInt(first)-1;if(first>1){if(first==2){if(jenis=="page"){e+='<span class="showpageNum"><a href="'+home_page+'">'+upPageWord+"</a></span>"}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+"?&max-results="+postperpage+'">'+upPageWord+"</a></span>"}}else{if(jenis=="page"){e+='<span class="showpageNum"><a href="#PageNo='+g+'" onclick="redirectpage('+g+');return false">'+upPageWord+"</a></span>"}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="#PageNo='+g+'" onclick="redirectlabel('+g+');return false">'+upPageWord+"</a></span>"}}}if(mulai>1){if(jenis=="page"){e+='<span class="showpageNum"><a href="'+home_page+'">1</a></span>'}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+"?&max-results="+postperpage+'">1</a></span>'}}if(mulai>2){e+="..."}for(var f=mulai;f<=akhir;f++){if(first==f){e+='<span class="showpagePoint">'+f+"</span>"}else{if(f==1){if(jenis=="page"){e+='<span class="showpageNum"><a href="'+home_page+'">1</a></span>'}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+"?&max-results="+postperpage+'">1</a></span>'}}else{if(jenis=="page"){e+='<span class="showpageNum"><a href="#PageNo='+f+'" onclick="redirectpage('+f+');return false">'+f+"</a></span>"}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="#PageNo='+f+'" onclick="redirectlabel('+f+');return false">'+f+"</a></span>"}}}}if(akhir<last-1){e+="..."}if(akhir<last){if(jenis=="page"){e+='<span class="showpageNum"><a href="#PageNo='+last+'" onclick="redirectpage('+last+');return false">'+last+"</a></span>"}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="#PageNo='+last+'" onclick="redirectlabel('+last+');return false">'+last+"</a></span>"}}var c=parseInt(first)+1;if(first<last){if(jenis=="page"){e+='<span class="showpageNum"><a href="#PageNo='+c+'" onclick="redirectpage('+c+');return false">'+downPageWord+"</a></span>"}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="#PageNo='+c+'" onclick="redirectlabel('+c+');return false">'+downPageWord+"</a></span>"}}e+="<div></div>";var d=document.getElementsByName("pageArea");var b=document.getElementById("blog-pager");for(var h=0;h<d.length;h++){d[h].innerHTML=e}if(d&&d.length>0){e=""}if(b){b.innerHTML=e}}function firstpost(a){var c=a.feed;var b=parseInt(c.openSearch$totalResults.$t,10);loophalaman(b)}function PageNavi(){var a=urlactivepage;if(a.indexOf("/search/label/")!=-1){if(a.indexOf("?updated-max")!=-1){lblname1=a.substring(a.indexOf("/search/label/")+14,a.indexOf("?updated-max"))}else{lblname1=a.substring(a.indexOf("/search/label/")+14,a.indexOf("?&max"))}}if(a.indexOf("?q=")==-1&&a.indexOf(".html")==-1){if(a.indexOf("/search/label/")==-1){jenis="page";if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){first=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{first=1}document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?max-results=1&alt=json-in-script&callback=firstpost"><\/script>')}else{jenis="label";if(a.indexOf("&max-results=")==-1){postperpage=20}if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){first=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{first=1}document.write('<script src="'+home_page+"feeds/posts/summary/-/"+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=firstpost&max-results=1" ><\/script>')}}}function redirectpage(a){jsonstart=(a-1)*postperpage;nopage=a;var c=document.getElementsByTagName("head")[0];var b=document.createElement("script");b.type="text/javascript";b.setAttribute("src",home_page+"feeds/posts/summary?start-index="+jsonstart+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");c.appendChild(b)}function redirectlabel(a){jsonstart=(a-1)*postperpage;nopage=a;var c=document.getElementsByTagName("head")[0];var b=document.createElement("script");b.type="text/javascript";b.setAttribute("src",home_page+"feeds/posts/summary/-/"+lblname1+"?start-index="+jsonstart+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");c.appendChild(b)}function finddatepost(b){post=b.feed.entry[0];var a=post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);var d=encodeURIComponent(a);if(jenis=="page"){var c="/search?updated-max="+d+"&max-results="+postperpage+"#PageNo="+nopage}else{var c="/search/label/"+lblname1+"?updated-max="+d+"&max-results="+postperpage+"#PageNo="+nopage}location.href=c};
//]]>
</script>

Bạn có thể điều chỉnh số bài viết hiển thị ở mỗi trang tại tham số postperpage=7.

Bước 3. Tìm bất kỳ dòng nào như thế này 'data:label.url'

Rồi thay thế nó bằng dòng 'data:label.url + &quot;?&amp;max-results=7&quot;'

Lưu Template là OK.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top