Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/20/2011

Thủ thuật tạo "Đôi mắt chạy theo chuột" trên Blogspot

 Bạn có muốn tạo cho chú chuột trên blog của bạn trở nên ngộ nghĩnh hơn không? Bài viết này mình chia sẻ cho các bạn thủ thuật tạo một cập mắt luôn chạy theo chuột của bạn. Sau khi thực hiện xong thủ thuật này thì mỗi khi bạn di chuyển chuột trên blog bạn sẽ thấy có một cặp mắt luôn dõi theo chú chuột của mình, rất ngộ nghĩnh. Bạn di chuyển tới đâu thì cặp mắt cứ chạy theo tới đấy và ngó láo liên trông rất thú vị. Để thực hiện thủ thuật này bạn chỉ cần làm theo một số bước đơn giản bên dưới.


                DEMO

» Bắt đầu thủ thuật
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head> hoặc trước thẻ </head>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
if ((document.getElementById) &&
window.addEventListener || window.attachEvent){
(function(){
var e_img = new Image();
e_img.src = "http://1.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQRYXybCF0I/AAAAAAAAAuI/iECzUdBcgyk/s1600/eye.gif";
var p_img = new Image();
p_img.src = "http://1.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQRYXRqBAaI/AAAAAAAAAuE/LrmF1y0skJE/s1600/pupils.gif";
var idx = document.images.length;
if ( document.getElementById("pic"+idx) ||
document.getElementById("ppl1"+idx) ||
document.getElementById("ppl2"+idx)) idx++;
document.write('<img id="eyblls'+idx+'" src="'+e_img.src+'" alt="" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:69px;height:34px"/>'
+'<img id="ppl1'+idx+'" src="'+p_img.src+'" alt="" style="position:absolute;top:10px;left:11px;width:13px;height:13px"/>'
+'<img id="ppl2'+idx+'" src="'+p_img.src+'" alt="" style="position:absolute;top:10px;left:46px;width:13px;height:13px"/>');
var h,w,r,eyeballs,pupil1,pupil2;
var d = document;
var my = 0;
var mx = 0;
var fy = 0;
var fx = 0;
var pix = "px";
var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");
var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");
if (domWw) r = window;
else{
if (d.documentElement &&
typeof d.documentElement.clientWidth == "number" &&
d.documentElement.clientWidth != 0)
r = d.documentElement;
else{
if (d.body &&
typeof d.body.clientWidth == "number")
r = d.body;
}}
function winsize(){
var oh,sy,ow,sx,rh,rw;
if (domWw){
if (d.documentElement && d.defaultView &&
typeof d.defaultView.scrollMaxY == "number"){
oh = d.documentElement.offsetHeight;
sy = d.defaultView.scrollMaxY;
ow = d.documentElement.offsetWidth;
sx = d.defaultView.scrollMaxX;
rh = oh-sy;
rw = ow-sx;
}else{
rh = r.innerHeight;
rw = r.innerWidth;
}
h = rh;
w = rw;
}
else{
h = r.clientHeight;
w = r.clientWidth;
}}
function scrl(yx){
var y,x;
if (domSy){
y = r.pageYOffset;
x = r.pageXOffset;
}
else{
y = r.scrollTop;
x = r.scrollLeft;
}
return (yx == 0)?y:x;
}
function mouse(e){
var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
if (!e) e = window.event;
if (typeof e.pageY == 'number'){
my = e.pageY - msy;
mx = e.pageX;
}
else{
my = e.clientY - msy;
mx = e.clientX;
}}
function makefollow(){
var sy = scrl(0);
var sx = scrl(1);
//Keep eyes on screen.
var chy = Math.floor(fy-50);
if (chy <= 0) chy = 0;
if (chy >= h-50) chy = h-50;

var chx=Math.floor(fx-34);
if (chx <= 0) chx = 0;
if (chx >= w-69) chx = w-69;
//eyeball1 centre.
var c1y = chy+17;
var c1x = chx+17;
//eyeball2 centre.
var c2y = chy+17;
var c2x = chx+52;
var dy1 = my - c1y;
var dx1 = mx - c1x;//80
var d1 = Math.sqrt(dy1*dy1 + dx1*dx1);
var dy2 = my - c2y;
var dx2 = mx - c2x;
var d2 = Math.sqrt(dy2*dy2 + dx2*dx2);
var ay1 = my - c1y;
var ax1 = mx - c1x;
var angle1 = Math.atan2(ay1,ax1)*180/Math.PI;
var ay2 = my - c2y;
var ax2 = mx - c2x;
var angle2 = Math.atan2(ay2,ax2)*180/Math.PI;
var dv = 1.7;
var onEyeBall1 = (d1 < 17)?d1/dv:10;
var onEyeBall2 = (d2 < 17)?d2/dv:10;
eyeballs.top = chy+sy+pix;
eyeballs.left = chx+sx+pix;
pupil1.top = c1y-6+onEyeBall1*Math.sin(angle1*Math.PI/180)+sy+pix;
pupil1.left = c1x-6+onEyeBall1*Math.cos(angle1*Math.PI/180)+sx+pix;
pupil2.top = c2y-6+onEyeBall2*Math.sin(angle2*Math.PI/180)+sy+pix;
pupil2.left = c2x-6+onEyeBall2*Math.cos(angle2*Math.PI/180)+sx+pix;
}
function move(){
dy = fy += (my-fy) * 0.05;
dx = fx += (mx-fx) * 0.05;
makefollow();
setTimeout(move,30);
}
function init(){
eyeballs = document.getElementById("eyblls"+idx).style;
pupil1 = document.getElementById("ppl1"+idx).style;
pupil2 = document.getElementById("ppl2"+idx).style;
winsize();
move();
}
if (window.addEventListener){
window.addEventListener("resize",winsize,false);
window.addEventListener("load",init,false);
document.addEventListener("mousemove",mouse,false);
}
else if (window.attachEvent){
window.attachEvent("onresize",winsize);
window.attachEvent("onload",init);
document.attachEvent("onmousemove",mouse);
}
})();
}
/* ]]> */
</script>

Bạn cũng có thể thay link ảnh đôi mắt ở trên thành một số ảnh khác tùy ý mà bạn muốn.

5. Save template lại là xong

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top