Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/16/2011

Code làm Thu gọn hoặc kéo dài các module 360 plus khi rê chuột vào

Thông thường có một số module rất dài khiến cấu trúc blog rất khó nhìn. Ta sẽ cho nó thu gọn lại

Khi cần chỉ cần rê chuột vào đó là nội dung lại hiển thị đầy đủ

Sau đây chỉ là code thu gọn cho một số module thường xuyên bị quá dài


Module Bình Luận Mới Nhất


Quote:
#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd{height:200px;}/*olympia41124*/
#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Bài Mới Nhất

Quote:
#article_new .rc_bd .rc_bc .bd{height:200px;}/*olympia41124*/
#article_new .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Thư Mục Riêng

Quote:
#folder .rc_bd .rc_bc .bd{height:200px;}/*olympia41124*/
#folder .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/

Module Bạn Bè

Quote:
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:200px;}/*olympia41124*/
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Bình Luận Nhanh

Quote:
#guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .bd{height:200px;}/*olympia41124*/
#guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Hồ Sơ Blog (Thông Tin Cá Nhân)

Quote:
#profile_card .rc_bd .rc_bc .bd{height:200px;}/*olympia41124*/
#profile_card .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Blog Tôi Thích

Quote:
#subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .bd{height:200px;}/*olympia41124*/
#subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 1

Quote:
#user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 2

Quote:
#user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 3

Quote:
#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 4

Quote:
#user_mod_10004 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10004 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 5

Quote:
#user_mod_10005 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10005 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 6

Quote:
#user_mod_10006 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10006 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 7

Quote:
#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 8

Quote:
#user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 9

Quote:
#user_mod_10009 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10009 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Module Tự Thiết Kế 10

Quote:
#user_mod_10010 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:200px;}/*olympia41124*/
#user_mod_10010 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/


Trong các code trên có thể thay 200px bằng chiều dài bạn muốn khi chưa rê chuột. Riêng phần comment sau thì không nên thay chiều dài có trong codePhần comment

Quote:
#comments-listing ul{height:50px;}/*olympia41124*/
#comments-listing ul:hover{height:auto;}/*vietnam360plus.com*/
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top