Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/04/2011

Tạo dòng chữ trên thanh tiêu đề với hiệu ứng động

        Để tạo được những dòng chữ chạy trên tab của trình duyệt giống của mình thì các ban hãy thêm widgets Html/javascript rồi coppy 1 trong 2 đoạn mã sau và dán vào đó.
        Bạn có thể thay đỗi những chữ tô đỏ để phù hợp với blog mỗi người.


Kiểu 1:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var message = new Array() // leave this as is
message[0] = "Blog thông tin tổng hợp";
message[1] = "Hoàng Nguyên Luật 1x1";
message[2] = "http://luat1x1.blogspot.com";
message[3] = "Cảm ơn vì đã ghé thăm";
message[4] = "Chúc bạn thật khỏe mạnh";
message[5] = "Hẹn sớm gạp lại bạn";
var reps = 1
var speed = 250
var p=message.length;
var T="";
var C=0;
var mC=0;
var s=0;
var sT=null;
if(reps<1)reps=1;
function doTheThing(){
T=message[mC];
A();}
function A(){
s++
if(s>9){s=1}
if(s==1){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(s==2){document.title='--((--((-'+T+'-))--))--'}
if(s==3){document.title='-((--((--'+T+'--))--))-'}
if(s==4){document.title='((--((---'+T+'---))--))'}
if(s==5){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(s==6){document.title='--((--((-'+T+'-))--))--'}
if(s==7){document.title='-((--((--'+T+'--))--))-'}
if(s==8){document.title='((--((--['+T+']--))--))'}
if(s==9){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(C<(8*reps)){
sT=setTimeout("A()",speed);
C++
}else{
C=0;
s=0;
mC++
if(mC>p-1)mC=0;
sT=null;
doTheThing();}}
doTheThing();
//]]>
</script>

Kiểu 2:
<script language="javascript">
tb5_messages = new tb5_makeArray(6);
tb5_messages[0] = "Blog thông tin tổng hợp";
tb5_messages[1] = "
Hoàng Nguyên Luật 1x1";
tb5_messages[2] = "http://luat1x1.blogspot.com";
tb5_messages[3] = "
Cảm ơn vì đã ghé thăm";
tb5_messages[4] = "
Chúc bạn thật khỏe mạnh";
tb5_messages[5] = "
Hẹn sớm gạp lại bạn";
tb5_rptType = 'infinite';
tb5_rptNbr = 10;
tb5_speed = 55; //tốc độ hiển thị (số càng lớn sẽ càng chậm)
tb5_delay = 2000; //thời gian chuyển sang dòng text khác

var tb5_counter=1;
var tb5_currMsg=0;
var tb5_stsmsg="";
function tb5_makeArray(n){
this.length = n;
return this.length;
}
function tb5_shuffle(arr){
var k;
for (i=0; i<arr.length; i++){
k = Math.round(Math.random() * (arr.length - i - 1)) + i;
temp = arr[i];arr[i]=arr[k];arr[k]=temp;
}
return arr;
}
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){
tb5_arr[i] = i;
tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
function tb5_init(n){
var k;
if (n == tb5_arr.length){
if (tb5_currMsg == tb5_messages.length-1){
if ((tb5_rptType == 'finite') && (tb5_counter==tb5_rptNbr)){
clearTimeout(tb5_timerID);
return;
}
tb5_counter++;
tb5_currMsg=0;
}
else{
tb5_currMsg++;
}
n=0;
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){
tb5_arr[i] = i;
tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
tb5_sp=tb5_delay;
}
else{
tb5_sp=tb5_speed;
k = tb5_arr[n];
tb5_sts[k] = tb5_messages[tb5_currMsg].charAt(k);
tb5_stsmsg = "";
for (var i=0; i<tb5_sts.length; i++)
tb5_stsmsg += tb5_sts[i];
document.title = tb5_stsmsg;
n++;
}
tb5_timerID = setTimeout("tb5_init("+n+")", tb5_sp);
}
function tb5_randomizetitle(){
tb5_init(0);
}
tb5_randomizetitle();</script>
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top